fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Może Pan/Pani skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa,
 • elektronicznie na adres e-mail: sandler@sandler.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 (22) 577 40 99.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w:

 • utrzymywaniu relacji biznesowych z osobami zainteresowanymi naszą działalnością,
 • prowadzeniu bezpośrednich działań marketingowych, w tym wysyłce newslettera, jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Komu moje dane osobowe będą przekazywane?

Jesteśmy uprawnieni do przekazania Pana/Pani danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wywiązać się ze swoich obowiązków służbowych,
 • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT (Home.pl Sp. z o.o., Sandler System Inc.), utrzymanie strony internetowej i prowadzenie działań marketingowych (Getio Sp. z o.o.).,
 • innym odbiorcom danych, o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony wyłącznie od Pana/Pani woli. W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych i zaprzestanie utrzymywania z Panem/Panią relacji biznesowych lub prowadzenia dalszych działań marketingowych (w tym wysyłki newslettera).

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Ponieważ dostawcą usług hostingowych naszej poczty elektronicznej jest Sandler System Inc., informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Pana/Pani danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Z uwagi na to, że w celu wysyłki newslettera korzystamy z narzędzia Mailchimp, podane nam w tym celu adresy e-mail przekazujemy także The Rocket Science Group LLC z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych. Odpowiedni standard ochrony danych zapewnia w tym przypadku przestąpienie wymienionego dostawcy do programu Privacy Shield.

Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Czy mogę cofnąć zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną lub wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych?

Wymienione zgody mogą zostać cofnięte przez Pana/Panią w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Wycofanie którejkolwiek ze zgód uniemożliwi nam dalszą wysyłkę newslettera.