fbpx

REGULAMIN KONKURSU „BIZNESOWY 5 O’CLOCK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Sandler Training Polska z o.o. z siedzibą przy ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany za pośrednictwem YouTube i kanału: Sandler Training Polska.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. zapoznanie z regulaminem konkursu dołączonego do postu
 4. spełnienie warunków podanych w §3 1,2,3.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Co wtorek, począwszy od 26.09.2023 r. o godzinie 17:05 na kanale YouTube Sandler Training będzie miał premierę odcinek programu „Biznesowy 5 o’clock”, którego gościem jest Dariusz Milczarek. W trakcie trwania odcinka prowadzący: Łukasz Pawul i gość: Dariusz Milczarek będą zadawali pytanie konkursowe. Na pytanie należy odpowiedzieć poniżej w komentarzu, pod odcinkiem.
 2. Odpowiedzi na dane pytanie konkursowe można dodawać do premiery kolejnego odcinka. Dla przykładu: odcinek z pytaniem konkursowym ma premierę 26.09.2023 r., zatem odpowiedzi można udzielać do 3 października do godziny 17:00.
 3. Nagrodę otrzyma osoba, której odpowiedź zostanie wytypowana przez Łukasza Pawula, jako najbardziej wyróżniającą się.
 4. Do wygrania jest 5 książek Dariusza Milczarka pt. „Antysprzedaż” wraz z dedykacją. Podczas  każdego odcinka, nagrodę zdobywa jeden komentarz.
 5. Konkurs trwa od 26.09.2023 r. do 30.10.2023 r. do godziny 23:59.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
 7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w odpowiedzi na jego komentarz pod odpowiednim odcinkiem.
 8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego i adresu dostawy nagrody.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie