fbpx

REGULAMIN KONKURSU „Podziel się fakapem”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Sandler Training Polska z o.o. z siedzibą przy ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa.
 2. Konkurs będzie przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji Improver, w której odbywa się szkolenie Akademia Skutecznych Pośredników.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. zapoznanie z regulaminem konkursu dołączonego do postu
 4. spełnienie warunków podanych w §3 1,2,3.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem medium społecznościowego: LinkedIn.
 2. Przedmiotem konkursu jest podzielenie się swoją wpadką/sytuacją kryzysową, która przydarzyła się w trakcie spotkania sprzedażowego z klientem.
 3. Opisane historie należy wysyłać na adres e-mailowy: marlena.mierzejewska@sandler.com
 4. Nagrodę otrzyma 10 osób, wybranych przez Dariusza Milczarka. Wybrane sytuacje kryzysowe będą omawiane z konsultantami Sandler Training Polska podczas podcastu „Salespresso”.
 5. Nagrodą w Konkursie jest:
  • Książka Dariusza Milczarka „Antysprzedaż” wraz z dedykacją.
 1. Konkurs trwa od 20.09.2023 r. do 30.09.2023 r. do godziny 23:59.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (dni) dni od zakończenia edycji Konkursu, na adres e-mailowa, z którego została wysłana odpowiedź konkursowa.
 4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego i adresu dostawy nagrody (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.