fbpx

REGULAMIN STUDIA GREENBOX

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem jest firma Sandler Training Sp. z o.o. ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, NIP 525147576, REGON 012165772  w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmujący.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia nagraniowego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem studyjnym.
 2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia studia może zostać wynajęte na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego za odrębnym wynagrodzeniem.

§3

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp.).
 3. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu.
 5. Zabrania się przede wszystkim: zniszczenia tła i cykloramy (przebijanie, brudzenie, zalewanie)b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących) używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db.f) Wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb.
 6. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia       kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 50 zł netto.
 7. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 8. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i narkotyków.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.

§4

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.stpl.pl Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60-dziesiąt minut).
 3. Czas trwania wynajmu studia wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 4. Odwołanie rezerwacji na dzień przed sesją wiąże się z zapłatą 50% ceny.
 5. Odwołanie rezerwacji w dniu sesji wiąże się z zapłatą 100% ceny.
 6. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia):
 7. a) tła lub teł , liczone jako iloczyn długości części zabrudzonej i ceny nabycia tła.

§5

 1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie lub na adres e-mail Wynajmującego.
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona SMS-em lub na adres e-mail wskazany przez Najemcę.
 3. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie.

§6

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 05.09.2022 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna na adres e-mail podany w umowie najmu.